100 Units Become a Dealer (OUBD)

 One Hundred Units Become a Dealer  (OUBD)

 

OUBD คืออะไร?

 

OUBD คือรางวัลที่ทางบริษัทฯมอบให้กับผู้จัดการส่วนพัฒนาสมาชิก(CDM) ที่สามารถสร้างยอดขายผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดคิงส์ทาวน์ ได้ครบ 100 หน่วยการขาย (ยูนิต) 1 ยูนิตเท่ากับ 1000 ลังโดยจำกัดระยะเวลาในการขายไว้ทุกๆ 12 เดือนนับจากวันที่สมัครในตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนพัฒนาสมาชิก(CDM)และผ่าน   โดยไม่นำยอดขายในรอบก่อนหน้านี้มาคิดต่อ และเมื่อครบก็สามารถที่จะได้รับรางวัล OUBD ในการจัดงานมอบรางวัล OUBD Awards ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยประเภทของรางวัลจะแบ่งออกเป็น ประเภทบริหารทีมงานยอดเยี่ยม และประเภทบริหารยอดขายยอดเยี่ยม

 

ประเภท บริหารผู้จัดการส่วนพัฒนาสมาชิก(CDM) ยอดเยี่ยมได้แก่

1.บริหารทีมงานจังหวัดยอดเยี่ยม                                                                     1 รางวัล

2.บริหารทีมงานเขตฯยอดเยี่ยม                                                                       1 รางวัล

3.บริหารทีมงานภาคฯยอดเยี่ยม                                                                       1 รางวัล

4.สนับสนุนงานผู้จัดการส่วนพัฒนาสมาชิก(CDM) ยอดเยี่ยม                              5 รางวัล

5.บริหารยอดขายระดับเขตฯยอดเยี่ยม                                                             1 รางวัล

6.บริหารยอดขายระดับภาคฯยอดเยี่ยม                                                             1 รางวัล

7.บริหารทีมงาน CDO ระดับภาคฯยอดเยี่ยม                                                       5 รางวัล

 

ประเภท ผู้จัดการส่วนพัฒนาสมาชิก(CDM) ยอดเยี่ยม ได้แก่

1.P.O.P / B.P  อันดับ 1                                                                                 12 รางวัล

2.E.M.O ยอดเยี่ยม                                                                                          5 รางวัล

3.OUBD ยอดเยี่ยม                                                                                          5 รางวัล

4.ผู้จัดการส่วนพัฒนาสมาชิก(CDM) ยอดเยี่ยมประจำภาคประจำปี                         5 รางวัล

 

  

      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitors: 47,545