100 Units Become a Dealer (OUBD)

One Hundred Units Become a Dealer  (OUBD)

 

OUBD คืออะไร?

 

OUBD คือรางวัลที่ทางบริษัทฯมอบให้กับสมาชิกตัวแทนจำหน่ายทั่วไปที่สามารถสร้างยอดขายผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดคิงส์ทาวน์ ได้ครบ 100 หน่วยการขาย (ยูนิต) โดยจำกัดระยะเวลาในการขายไว้ทุกๆ 6 เดือนนับจากวันที่สมัครเป็นสมาชิกตัวแทนจัดจำหน่าย โดยไม่นำยอดขายในรอบก่อนหน้านี้มาคิดต่อ และเมื่อครบก็สามารถที่จะได้รับรางวัล OUBD ในการจัดงานมอบรางวัล OUBD Awards ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยประเภทของรางวัลจะแบ่งออกเป็น ประเภทบริหารตัวแทนฯยอดเยี่ยม และประเภทตัวแทนฯยอดเยี่ยม

 

ประเภท บริหารตัวแทนฯขอดเยี่ยมได้แก่

1.บริหารจังหวัดยอดเยี่ยม                                 1 รางวัล

2.บริหารเขตฯยอดเยี่ยม                                    1 รางวัล

3.บริหารภาคฯยอดเยี่ยม                                   1 รางวัล

4.สนับสนุนงานตัวแทนฯยอดเยี่ยม                     5 รางวัล

5.บริหารยอดขายระดับเขตฯยอดเยี่ยม               1 รางวัล

6.บริหารยอดขายระดับภาคฯยอดเยี่ยม               1 รางวัล

7.สร้างตัวแทนระดับภาคฯยอดเยี่ยม                    5 รางวัล

 

ประเภท ตัวแทนฯจัดจำหน่ายยอดเยี่ยม ได้แก่

1.ร้านค้าปลีกอันดับ 1                                  12 รางวัล

2.จัดกิจกรรมยอดเยี่ยม                                 5 รางวัล

3.OUBD ยอดเยี่ยม                                     5 รางวัล

4.ตัวแทนยอดเยี่ยมประจำภาคประจำปี           5 รางวัล

 

  

      
     ตัวแทนจัดจำหน่ายระดับเขต
1) ภาคเหนือ  2  เขต 
2) ภาคกลาง เขต 02  03  04  05  06
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)  เขต 07 เขต 08
4) ภาคตะวันออก เขต 05
5) ภาคตะวันตก   เขต 06
6) ภาคใต้    เขต 9  เขต 10
7)กรุงเทพฯและปริมณฑล เขต 11  เขต 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitors: 43,884